Vaststellingsovereenkomst en ww

Een vorm van ontslag die veel voorkomt is ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij door middel van een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract wordt beëindigd. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen u en uw werkgever vastgelegd rondom de afwikkeling van uw ontslag. Het gaat daarbij om zaken als uw laatste werkdag en de afrekening van bijvoorbeeld uw resterende vakantiedagen, vakantiegeld en eventuele bonussen. Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, dan gaat u dus akkoord met uw eigen ontslag. Uw werkgever heeft in zo’n geval dan ook geen ontslagvergunning nodig van het UWV. Een vraag die bij veel werknemers daarom rijst, is of u nog wel recht heeft op een WW-uitkering wanneer u via een vaststellingsovereenkomst wordt ontslagen. In principe is dit wel het geval, maar daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Wie nam het initiatief tot ontslag?

Uit de vaststellingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat het initiatief tot ontslag bij de werkgever vandaan is gekomen. In dat geval zal het UWV namelijk oordelen dat u niet verwijtbaar werkeloos bent, anders gezegd: het is niet uw schuld dat u werkeloos bent. Het is niet nodig om bezwaar aan te tekenen tegen het ontslag en u mag instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden, zolang het maar duidelijk is dat u niet zelf het initiatief hebt genomen tot ontslag. Het is aan te raden om dit in zeer duidelijke bewoordingen in uw vaststellingsovereenkomst op te laten nemen. Als de formulering in de overeenkomst ruimte laat om te concluderen dat het ontslag op uw eigen initiatief was, dan loopt u het risico om uw uitkeringsrechten te verliezen.

U bent niet verwijtbaar werkeloos

Het is dus van belang voor het behouden van uw uitkeringsrechten dat u niet verwijtbaar werkeloos bent. Dat betekent dat u ook niet op staande voet mag zijn ontslagen. Een ontslag op staande voet is namelijk alleen toegestaan als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Daarbij kunt u denken aan fraude, diefstal, mishandeling of ernstige beledigingen. Wanneer u zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen dan heeft uw werkgever een dringende reden waarmee hij u op staande voet mag ontslaan. Het UWV oordeelt doorgaans in dit soort situaties dat u het ontslag zelf heeft veroorzaakt en dat u dus verwijtbaar werkeloos bent. Dat betekent dat u zeer waarschijnlijk uw uitkeringsrechten kwijtraakt.

Het is dan ook aan te bevelen om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat er geen sprake is geweest van verwijtbaar handelen en ontslag op staande voet. Overigens vallen zaken als een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren niet in de categorie verwijtbaar handelen. Wanneer dit de oorzaak is van uw ontslag, kunt u uw uitkeringsrechten dan ook meestal behouden.

Houd rekening met uw opzegtermijn

Wanneer u samen met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit om uw arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen, dan is het voor uw financiële situatie van belang dat uw werkgever de opzegtermijn in acht neemt. Het UWV zal pas overgaan tot het uitbetalen van uw WW-uitkering, nadat de wettelijk geldende opzegtermijn is verstreken. Wanneer u met uw werkgever een andere einddatum afspreekt, die vóór de einddatum van de opzegtermijn ligt, dan ontvangt u in die tussenliggende periode dus geen uitkering. U krijgt dan echter ook al geen loon meer, omdat uw arbeidscontract is beëindigd. Om niet met lege handen te zitten, is het dus van belang om goed na te gaan welke opzegtermijn er geldt voor uw contract en uw einddatum ná deze termijn vast te leggen.

Ziekte en een WW-uitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, heeft u een sollicitatieplicht en moet u beschikbaar zijn om te werken. Wanneer u ziek bent, bent u daar niet toe in staat. Dat betekent dat u in geval van ziekte geen recht heeft op een WW-uitkering. Het is dan ook niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen voor ontslag met wederzijds goedvinden gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte. U heeft gedurende die periode namelijk recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever, wat ook betekent dat het UWV u niet zomaar een ziektewetuitkering zal toekennen als u instemt met uw ontslag. Wie een vaststellingsovereenkomst tekent tijdens ziekte, loopt dan ook een groot risico om zijn uitkeringsrechten kwijt te raken.

Definitie van werkeloos

Naast de genoemde voorwaarden zijn er nog een aantal andere factoren die de definitie van werkeloos volgens het UWV bepalen. Daarbij spelen het aantal weken en uren die u gewerkt heeft een belangrijke rol. Om uw rechten op een WW-uitkering veilig te stellen, is het raadzaam om nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen voor ontslag met wederzijds goedvinden. In de meeste gevallen kunt u uw rechten gewoon behouden, maar het is wel van belang dat u en uw werkgever daarvoor de juiste spelregels opvolgen. Wij staan u graag bij in deze situatie met juridisch advies. Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren en verbeteringen aanbrengen, waarmee u uw eigen positie verstevigt. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden eens door te nemen.