Ontslag wegens reorganisatie

Wanneer het economisch gezien niet goed gaat met een bedrijf, kunt u als werknemer te maken krijgen met ontslag wegens een reorganisatie. Bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen is het een werkgever namelijk toegestaan om werknemers te ontslaan. Dat betekent echter niet dat dat zomaar kan. Uw werkgever moet zich aan een behoorlijke hoeveelheid spelregels houden voordat hij u wegens een reorganisatie mag ontslaan. Waar moet u op letten als u bij een reorganisatie ontslagen wordt en wat kunt u doen als u denkt dat uw ontslag onterecht is?

Reorganiseren om bedrijfseconomische redenen

Ontslag wegens reorganisatie mag alleen als de reorganisatie plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen. Dat houdt meestal in dat het bedrijf zich in financieel zeer zwaar weer bevindt, maar het kan ook zo zijn dat er door veranderende technologie of door het afstoten van bepaalde bedrijfsactiviteiten minder personeel nodig is. Een reorganisatie die plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen is toegestaan als aangetoond kan worden dat het bedrijf alleen kan voortbestaan als er gereorganiseerd wordt. De reorganisatie is dan de enige oplossing om faillissement te voorkomen en de overige banen te kunnen behouden.

De gevolgen van een reorganisatie

Een reorganisatie betekent niet automatisch dat u ontslagen wordt. Er kan in overleg tussen de werknemer en de werkgever bijvoorbeeld ook besloten worden tot verkorting van de werktijd, tot het uitoefenen een andere functie of tot overplaatsing naar een ander filiaal van het bedrijf. Ook kan uw werkgever begeleiding aanbieden bij het vinden van een andere baan. Op deze manier kan ontslag soms voorkomen worden. Leidt de reorganisatie toch tot ontslag, dan dient de werkgever hiervoor een vastgestelde procedure te doorlopen. Voordat het bedrijf mensen met een vast contract mag ontslaan wegens reorganisatie, moeten eerst alle tijdelijke werknemers worden ontslagen en alle ingehuurde werknemers of gedetacheerden. Pas als dat niet genoeg is, mag het bedrijf overgaan tot ontslag van werknemers met een vast contract. Daarbij mag de werkgever niet zelf kiezen wie hij wel en niet ontslaat, maar moet hij het zogenaamde “afspiegelingsbeginsel” toepassen.

Welke werknemers worden ontslagen?

Het afspiegelingsbeginsel is een selectiemethode waarmee de ontslagvolgorde wordt bepaald bij een ontslag wegens reorganisatie. Het UWV, waarbij uw werkgever het ontslag moet aanvragen, zal toezien op de naleving van het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat alle werknemers per functie worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. Daarbij geldt voor iedere leeftijdscategorie dat de degene die er als laatste bij is gekomen, er als eerste uit gaat. Hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep ontslagen worden hangt af van de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf. De ontslagen dienen zo over de leeftijdscategorieën verdeeld te worden dat de leeftijdsopbouw voor en na de ontslagronde nagenoeg hetzelfde is.

Afwijken van het afspiegelingsbeginsel

Een werkgever is verplicht het afspiegelingsbeginsel toe te passen en mag hier slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van afwijken. Het beginsel geldt bijvoorbeeld niet wanneer een bepaalde functiegroep in zijn volledigheid komt te vervallen. Ook kan er een uitzondering worden gemaakt voor een werknemer die onmisbaar is. Daarnaast geldt dat werknemers die zwanger zijn of langdurig ziek niet zomaar mogen worden ontslagen. Wanneer u wegens een reorganisatie wordt ontslagen, is het dus belangrijk om na te gaan of uw werkgever zich aan het afspiegelingsbeginsel heeft gehouden. Als u daarover uw twijfels heeft, dan kunt u dit kenbaar maken bij het UWV. Uw werkgever moet bij de ontslagaanvraag bij het UWV ook aangeven welke inspanningen het bedrijf heeft gedaan om u te herplaatsen of te begeleiden naar ander werk, en om dus ontslag te voorkomen.

Bezwaar maken

Hoewel een ontslag wegens reorganisatie vaak moeilijk te voorkomen is, kunt u er als werknemer wel voor zorgen dat u niet zomaar weggestuurd wordt. In sommige gevallen heeft u bijvoorbeeld recht op een ontslagvergoeding of een (om)scholingsbudget. Wanneer uw werkgever meer dan twintig werknemers ontslaat, is hij bovendien verplicht om een Sociaal Plan op te stellen. Als u het niet eens bent met uw ontslag, dan kunt u bezwaar maken bij het UWV. Dat moet binnen twee weken na het indienen van het ontslagverzoek door de werkgever. De procedure bij ontslag wegens reorganisatie is zeer complex en uw werkgever moet aan veel spelregels voldoen.

Juridische hulp

Wanneer u uw ontslag wil aanvechten is het dan ook verstandig om hier deskundige hulp bij in te schakelen. Ook wanneer uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, waarmee u tekent voor ontslag met wederzijds goedkeuren, dan raden wij aan deze door een jurist te laten beoordelen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Neem direct contact op voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.