Ontslagprocedure via UWV

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat u al twee jaar ziek bent, dan verloopt de ontslagprocedure via het UWV. Dit is een ander proces dan wanneer uw ontslag via de kantonrechter wordt aangevraagd. Zo valt een procedure bij de rechter onder het civiel recht, terwijl een ontslagprocedure via het UWV onder bestuursrecht valt. In welke procedure u terecht komt, hangt af van de reden voor uw ontslag. Alleen zaken waarbij het ontslag plaatsvindt wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte lopen via het UWV. Alle andere zaken komen terecht bij de kantonrechter. Als u als werknemer te maken krijgt met een ontslagprocedure via het UWV, dan heeft u het recht zicht te verweren. Bovendien kunt u onderhandelen over de voorwaarden waaronder uw ontslag plaatsvindt.

Ontslag wegens economische redenen

Uw werkgever mag u natuurlijk niet zomaar ontslaan, maar moet daar een gegronde reden voor hebben. Bedrijfseconomische redenen worden tot die categorie gerekend, mits uw werkgever kan aantonen dat het niet goed gaat met het bedrijf. U kunt ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen als het bedrijf failliet gaat of wanneer het financieel zo slecht gaat dat ze uw salaris niet meer kunnen betalen. Ook wanneer uw werkgever bepaalde bedrijfsactiviteiten heeft afgestoten en uw functie daardoor, of om een andere goede reden, vervalt, kan u ontslagen worden. Tot slot kan een reorganisatie ook een geldige reden zijn om een ontslagprocedure via het UWV te starten.

Ontslag na twee jaar ziekte

Wanneer u langdurig ziek bent, is dat uiteraard heel vervelend voor uzelf, maar ook voor uw werkgever. Uw werkgever mag u tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte namelijk niet ontslaan. Er geldt gedurende die periode een zogenaamd opzegverbod, waarbij u alleen in specifieke gevallen en onder strikte voorwaarden ontslagen kan worden. De eerste twee jaar wordt u wettelijk gezien u dan ook in hoge mate beschermd tegen ontslag. Echter komt er na twee jaar een kantelpunt; het opzegverbod tijdens ziekte komt dan te vervallen. Dit betekent dat uw werkgever u kan ontslaan als u al twee jaar aaneengesloten ziek bent. Hiervoor moet uw werkgever een ontslagprocedure via het UWV starten.

Het UWV als poortwachter

Wanneer uw werkgever uw ontslag aanvraagt bij het UWV, treedt het UWV op als poortwachter. Dit betekent dat zij de aanvraag toetsen aan de wet. Wanneer u ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen, zal het UWV dus nagaan of uw werkgever echt niet anders kan dan u te ontslaan. Ook zal het UWV willen nagaan of het bedrijf geen ander passend werk voor u heeft en of het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast. Dit beginsel houdt in dat uw werkgever bij een reorganisatie niet zelf mag kiezen welke werknemers er ontslagen worden, maar dat hiervoor een vaste procedure wordt gevolgd.

Als u ontslagen wordt na twee jaar ziekte, zal het UWV toetsen of zowel u als uw werkgever aan de inspanningsplicht ten aanzien van uw re-integratie hebben voldaan. Dit wil zeggen dat er alles aan gedaan is om u weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door binnen het bedrijf een andere, passende functie te vervullen of door omscholing. Ook moet duidelijk zijn dat u echt al twee jaar niet in staat bent om te werken én dat er binnen 26 weken geen herstel wordt verwacht. Hiervoor is meestal een recent verslag van de bedrijfsarts nodig.

De ontslagprocedure bij het UWV

Het verloop van de ontslagprocedure via het UWV is grofweg in drie stappen onder te verdelen. Ten eerste start het proces met de ontslagaanvraag, die schriftelijk door uw werkgever bij het UWV wordt gedaan. Als de ontslagaanvraag compleet is, zorgt het UWV ervoor dat u hier een kopie van ontvangt. Tevens ontvangt u daarbij een verweerformulier. Vervolgens heeft u twee weken de tijd om uw verweer in te dienen. In uw verweer geeft u aan waarom u het niet eens bent met de ontslagaanvraag. Tenslotte zal het UWV de aanvraag en het verweer in behandeling nemen en toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan. Hierbij kan soms advies gevraagd worden aan een ontslagadviescommissie. Het UWV stuurt de beslissing over de ontslagaanvraag schriftelijk toe aan beide partijen, dus zowel aan u als aan uw werkgever.

Advies bij uw verweer

Aan een ontslagprocedure bij het UWV zitten een hoop spelregels en voorwaarden vast. Voor werknemers die in zo’n procedure terecht komen is het vaak moeilijk om grip op de situatie te krijgen. Welke stappen moet u doorlopen en in welke volgorde? En op welke zaken en voorwaarden moet u goed letten? Wij nemen u graag wat zorg uit handen door onze kennis van wetgeving en ontslagrecht in te zetten om voor u een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Wij nodigen u dan ook graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.