Vaststellingsovereenkomst controleren

Wanneer u en uw werkgever besluiten om uw arbeidscontract te beëindigen, dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken die u samen maakt rondom de afwikkeling van het ontslag worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Voor een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen verschillende redenen zijn. Uw werkgever vindt bijvoorbeeld dat u niet geschikt bent voor uw functie, u verschilt te sterk van inzicht over de manier van werken of er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie.

Door het ontslag via een vaststellingsovereenkomst te regelen, wordt een procedure bij het UWV of de rechter voorkomen. Dat is voor beide partijen fijn, want dit soort procedures zijn tijdrovend en onzeker. Toch is het wel zaak om bij een ontslag met wederzijds goedvinden goed op te letten wat er in de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken. Met name uw recht op een WW-uitkering en de hoogte van uw ontslagvergoeding zijn factoren die goed geregeld moeten worden.  Laat altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Uw recht op een WW-uitkering veiligstellen

Als u instemt met uw ontslag dan zal uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbieden om de afwikkeling van het ontslag te regelen. Het is van belang dat u de vaststellingsovereenkomst niet direct ondertekent, want als er juridische fouten in blijken te staan dan kan dat ingrijpende gevolgen voor u hebben. Een belangrijk aspect hierbij is het veiligstellen van uw recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt.

Ook mag u niet verwijtbaar ontslagen zijn. Verwijtbaar wil zeggen dat u het ontslag zelf hebt veroorzaakt, bijvoorbeeld door agressief gedrag op de werkvloer, diefstal of fraude. In dat geval heeft uw werkgever een dringende reden en mag hij u op staande voet ontslaan. U heeft dan in de meeste gevallen geen recht op een WW-uitkering. Het is dan ook aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst te zetten dat er geen sprake was van verwijtbaar handelen.

Voor uw WW-uitkering is het verder nog van belang dat de wettelijk geldende opzegtermijn in acht wordt genomen. Uw uitkering zal pas ingaan nadat deze opzegtermijn verstreken is. Is in uw vaststellingsovereenkomst een eerdere einddatum van uw contract afgesproken? Dan ontvangt u in de periode tussen de einddatum en het einde van de wettelijke opzegtermijn geen WW-uitkering, terwijl u dan ook geen salaris meer ontvangt. Meer over vaststellingsovereenkomst en ww uitkering.

De minimale ontslagvergoeding

Iedere werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is geweest heeft in principe recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit is een financiële compensatie voor uw ontslag, die door uw werkgever aan uw wordt betaald. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van uw maandloon en het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. Dit is het minimale bedrag waar u als werknemer recht op hebt.

Uiteraard kunt u bij een ontslag met wederzijds goedvinden ook een andere ontslagvergoeding afspreken. Als werknemer doet u er goed aan om hier met uw werkgever over te onderhandelen. In veel gevallen is uw onderhandelingspositie bij een ontslag met wederzijds goedvinden vrij sterk. Uw werkgever kan op deze manier immers een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter voorkomen, wat voor het bedrijf gunstig is. Maar daarvoor moet u wel uw handtekening onder de vaststellingsovereenkomst zetten. Wanneer uw ontslag niet door verwijtbaar handelen komt, betekent dat dat er doorgaans zeker ruimte is om een hogere ontslagvergoeding te bedingen. Een juridisch adviseur kan u hierin adviseren of desgewenst de onderhandelingen voor u voeren. Meer over vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wanneer u langdurig ziek bent, kan het gebeuren dat uw werkgever u middels een vaststellingsovereenkomst probeert te ontslaan. In dit geval raden wij u aan niet in te stemmen met het ontslag en direct advies in te winnen van een ervaren jurist. U mag namelijk gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte niet zomaar ontslagen worden. Soms proberen werkgevers dat tóch, omdat ze hun zieke werknemer liever kwijt zijn. Door uw ziekte kan er een slechte arbeidsrelatie ontstaan, waardoor u wellicht geneigd bent in te stemmen met het ontslag en de vaststellingsovereenkomst die uw werkgever u aanbiedt. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor uw ziektewetuitkering en voor uw recht op een WW-uitkering. Teken tijdens ziekte dus nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst en raadpleeg altijd een juridisch adviseur.

Als u al twee jaar aaneengesloten ziek bent, dan mag uw werkgever u wel ontslaan. Echter is ook dan juridische hulp aan te bevelen, onder andere om uw uitkeringsrechten veilig te stellen maar ook om zeker te weten dat uw werkgever zich aan alle regels houdt ten aanzien van uw ontslag. Meer over de vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Als u eenmaal op het punt bent aangekomen dat u instemt met uw ontslag, dan maakt u samen met uw werkgever afspraken over de voorwaarden waaronder uw ontslag plaats zal vinden. Deze afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen moet worden ondertekend om het ontslag definitief te maken. In de vaststellingsovereenkomst moeten een aantal zaken zijn opgenomen, zoals uw personalia en adresgegevens evenals die van uw werkgever, de reden voor uw ontslag en wie daartoe het initiatief heeft genomen, de einddatum van uw arbeidscontract en dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. Ook is het aan te raden letterlijk in de overeenkomst op te laten nemen dat er geen dringende reden is voor het ontslag en dat u als werknemer na ondertekening nog 14 dagen de tijd heeft om u te bedenken. De vaststellingsovereenkomst eindigt met de datum en de plaats van ondertekening.

De financiële afrekening

In de vaststellingsovereenkomst moeten ook afspraken zijn opgenomen over de financiële afhandeling van uw ontslag. Daarbij kunt u denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, maar ook aan de verrekening van tegoeden zoals uw vakantiegeld, uw resterende vakantiedagen, een dertiende maand en eventuele bonussen. Ook kunt u afspreken dat uw werkgever de juridische kosten moet betalen die u maakt om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren en uw uitkeringsrechten veilig te stellen. Wanneer u in het bezit bent van bedrijfseigendommen, zoals een auto van de zaak, een laptop of een mobiele telefoon, moeten er ook afspraken worden gemaakt over het inleveren van deze eigendommen.

Juridische hulp bij een vaststellingsovereenkomst

Een ontslag via een vaststellingsovereenkomst heeft het grote voordeel dat een lange, vaak dure en onzekere ontslagprocedure bij het UWV of via de kantonrechter kan worden voorkomen. In dat opzicht is ontslag met wederzijds goedvinden een makkelijker en sneller proces, maar dat betekent niet dat u klakkeloos hoeft te accepteren wat uw werkgever in de vaststellingsovereenkomst zet. Sterker nog, het is van groot belang voor uw financiële situatie dat u de voorwaarden in deze overeenkomst goed controleert en dat de afspraken juridisch gezien correct zijn. Zo niet, dan kunt u zichzelf aardig in de vingers snijden door de vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Ons advies is dan ook om tijdig juridisch advies in te winnen. Wij kunnen voor u nagaan of de voorwaarden kloppen en of er verbeteringen mogelijk zijn in de overeenkomst. Ook kunnen wij, vaak succesvol, voor u onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.