Ontslag vast contract

Wanneer u te maken krijgt met ontslag bij een vast contract, dan zijn er veel zaken om op te letten. Uw werkgever mag u immers niet zomaar ontslaan als u een vast contract heeft. Of het echter zin heeft om bezwaar te maken tegen het ontslag, hangt voor een groot deel af van de situatie. Heeft de werkgever een goede reden om u te ontslaan? Is het ontslag aangevraagd en goedgekeurd via het UWV of bij de kantonrechter? Dan heeft het in de meeste gevallen weinig zin om het ontslag aan te vechten. Wel kunt u onderhandelen over de voorwaarden waaronder uw ontslag plaatsvindt, bijvoorbeeld over de hoogte van uw ontslagvergoeding. Maar wat geldt nu als een sterke ontslagreden en wat niet? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk uit de ontslagsituatie komt?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het financieel slecht gaat met het bedrijf waar u voor werkt, dan kan het punt komen dat uw werkgever u moet ontslaan omdat hij uw salaris niet meer kan betalen. Ook kan het gebeuren dat er niet meer voldoende werk voor u is wanneer het bedrijf in zwaar weer verkeert, of dat uw gehele functie zelfs komt te vervallen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf bepaalde activiteiten of bedrijfsonderdelen heeft afgestoten. In dit soort gevallen kan uw werkgever u ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Uw ontslag moet dan worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV zal bij het goedkeuren van de ontslagaanvraag eerst nagaan of het bedrijf u echt geen werk meer kan bieden. Keurt het UWV de ontslagaanvraag goed, dan kunt u het ontslag het beste accepteren en, eventueel met hulp van een jurist, goed onderhandelen over de afwikkeling van het ontslag.

Ontslag wegens langdurige ziekte

Een andere ontslagreden die mogelijk is bij een vast contract, is langdurige ziekte. Wanneer u als werknemer ziek wordt, dan geldt er in eerste instantie een opzegverbod. Dat houdt in dat uw werkgever u gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte niet mag ontslaan. Na twee jaar vervalt dit verbod echter en mag uw werkgever uw ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV zal in dat geval als poortwachter optreden en zal nagaan of u en uw werkgever er alles aan hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door aangepast werk te doen. Als het UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, geldt ook hier dat u zeker nog kunt onderhandelen over de voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat u uw rechten op een uitkering veiligstelt. Het is daarom aan te raden de hulp van een jurist in te schakelen.

Een arbeidsconflict bij een vast contract

Wanneer u een vast contract heeft, kan uw werkgever ook besluiten u te ontslaan wegens meer persoonlijke redenen. U kunt daarbij denken aan een arbeidsconflict, ook wel een verstoorde arbeidsrelatie genoemd, tussen u en uw werkgever, maar ook aan disfunctioneren. Dit is het geval wanneer uw werkgever vindt dat u niet geschikt bent voor uw functie of als u onvoldoende functioneert. Eén en ander zal moeten blijken uit bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken, waarmee uw werkgever een ontslagdossier heeft opgebouwd. Met dit dossier kan uw werkgever de kantonrechter verzoeken het arbeidscontract te ontbinden. Veel hangt in deze situatie af van hoe sterk het ontslagdossier is en als werknemer is het dan ook zeker zinvol om juridische hulp in te roepen bij uw ontslagprocedure.

Ontslag om een dringende reden

In uitzonderlijke gevallen kan u, als u een vast contract heeft, ook op staande voet worden ontslagen. Dit mag alleen wanneer uw werkgever een dringende reden heeft om u te ontslaan. Een dringende reden is bijvoorbeeld als u zich als werknemer schuldig heeft gemaakt aan diefstal, agressie, fraude of mishandeling op het werk. Ontslag op staande voet loopt niet via het UWV of de kantonrechter en kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw recht op een WW-uitkering. Als u op staande voet ontslagen wordt, dan is het van groot belang om professionele hulp in te zetten om u te begeleiden bij het onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Indien de reden voor het ontslag onterecht is, kunt u een ontslag op staande voet ook aanvechten bij de kantonrechter.

Vast contract beëindigen met vaststellingsovereenkomst

Wanneer u een vast contract heeft en uw werkgever heeft geen goede reden om u te ontslaan, dan kan hij voorstellen om het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uw werkgever zal u in dat geval een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waarin de afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd rondom het beëindigen van het arbeidscontract. U heeft als werknemer in zo’n situatie een sterke onderhandelingspositie, want zonder uw handtekening kan uw werkgever u niet ontslaan. U heeft immers een vast contract en uw werkgever kan u dus alleen ontslaan als hij daar een goede reden voor heeft óf wanneer u zelf instemt met het ontslag. Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is het dan ook belangrijk om deze niet direct te accepteren. Naast het feit dat u moet controleren of de overeenkomst correct is opgesteld, zodat bijvoorbeeld uw WW-rechten veilig zijn gesteld, staat u in een sterke positie om te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Hulp van een professional

Ontslagzaken zijn vaak complex en werkgevers moeten zich aan tal van spelregels houden wanneer ze een werknemer willen ontslaan. Zeker wanneer u een vast contract heeft, mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Hangt u een ontslagsituatie boven het hoofd of zit u er al middenin? Roep dan de hulp in van een ervaren jurist. Wij kunnen controleren of uw werkgever zich aan de regels houdt, of de reden voor ontslag aan te vechten is én wij kunnen voor u onderhandelen over de best mogelijke ontslagvoorwaarden en -vergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken.