Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct opgezegd, zonder dat er een opzegtermijn in acht wordt genomen. Er is bij ontslag op staande voet ook geen sprake van tussenkomst van het UWV-werkbedrijf of van de kantonrechter. Ontslag op staande voet kan van beide kanten komen; de werkgever kan u ontslag op staande voet geven, maar een werknemer kan ook zelf ontslag op staande voet nemen. In beide gevallen geldt dat dit niet zomaar mag, maar dat er een dringende reden moet zijn voor het ontslag. Deze reden moet bij het ontslag duidelijk vermeld worden. Het ontslag moet bovendien onverwijld worden gegeven, dat wil zeggen dat het ontslag per direct in gaat. Bij ontslag op staande voet stopt u dus onmiddellijk met werken.

Dringende reden voor ontslag

Maar wanneer is er nu sprake van een dringende reden, die een ontslag op staande voet rechtvaardigt? Een dringende reden duidt in de meeste gevallen op gedrag van de werknemer dat niet door de beugel kan. Denk aan ernstige verwijten zoals diefstal op het werk, mishandeling en agressief of gewelddadig gedrag, het plegen van fraude, ongewenste intimiteiten, pesten, dronkenschap op het werk en werkweigering. Ook een grove belediging kan in sommige gevallen voldoende reden zijn voor een ontslag op staande voet. Hierbij kunnen zaken als de bedrijfscultuur en persoonlijke factoren ook een rol spelen. Als uw werkgever u ontslag op staande voet geeft, dan dient hij hierbij direct de dringende reden voor uw ontslag mee te delen.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Wanneer u op staande voet ontslagen wordt, dan heeft dat vervelende gevolgen. Ten eerste bent u per direct uw baan kwijt en daarmee ook uw inkomen. Bovendien is er bij een ontslag op staande voet geen tussenkomst van het UWV en dat betekent dat u ook geen recht heeft op een WW-uitkering, mits het ontslag terecht is uiteraard. Hierdoor kunt u in een lastig parket terecht komen, zeker wanneer u van mening bent dat het ontslag onterecht is. Wat kunt u in zo’n geval zelf doen?

Het ontslag aanvechten

Uw werkgever moet zich bij het geven van ontslag op staande voet aan een aantal regels houden. Er moet ten eerste dus sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden gegeven en ook de reden voor het ontslag moet onverwijld, dus direct, aan u zijn meegedeeld. Als uw werkgever het ontslag op de juiste manier heeft aangezegd maar u bent het er niet mee eens, dan kunt u dat schriftelijk laten weten. Soms leidt dit tot een schikking, waarbij het ontslag weliswaar wordt gehandhaafd maar er wel wordt geprobeerd om uw rechten op een WW-uitkering te behouden. Wanneer het tot een schikking komt, wordt er gesproken van ontslag met wederzijds goedvinden.

Vergoeding vragen

Blijft uw werkgever bij zijn besluit dan kunt u juridisch gezien alleen nog actie ondernemen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. U verzoekt daarin de rechter expliciet om het ontslag ongedaan te maken en de werkgever te verplichten het loon door te betalen. Dit moet u doen binnen twee maanden na het ontslag. Als die termijn eenmaal verstreken is, kan de rechter uw ontslag niet meer ongedaan maken.

Wanneer u via de rechter een verzoekschrift indient om uw ontslag ongedaan te maken en de werkgever te verplichten uw loon vanaf de ontslagdatum door te betalen, dan moet u gedurende deze periode uzelf ook beschikbaar stellen om te werken. U kunt er ook voor kiezen om het ontslag te aanvaarden, maar bij de rechter een verzoek in te dienen voor een vergoeding vanwege het plotse beëindigen van uw dienstverband.

Juridische hulp inschakelen

Door een ontslag op staande voet kunt u in een lastige situatie terechtkomen. Wanneer u het niet eens bent met de reden voor ontslag, dan komt u terecht in een complexe juridische procedure. Het is dan van belang om snel te handelen, de juiste stappen te zetten en geen missers te maken. De hulp van een speciallist is in zo’n situatie zeer wenselijk. Wij staan u dan ook graag bij als u uw ontslag wil aanvechten of een vergoeding wil eisen via de rechter. Neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.