Direct juridische hulp bij ontslag – Ontslagrecht Juristen

Een ontslagsituatie is vaak niet alleen vervelend, maar ook complex. U komt plotseling terecht in een veld vol juridische spelregels en er komen een hoop zaken op u af die geregeld moeten worden. Daarbij komen er vaak veel vragen naar boven waarop u wellicht geen antwoord weet. Moet u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het ontslag of kunt u er beter mee instemmen? Heeft u recht op een financiële compensatie voor uw ontslag? En hoe zit het met uw uitkeringsrechten? Het is van groot belang dat u deze niet op het spel zet door belangrijke stappen in de ontslagprocedure over te slaan. Wij staan klaar om u bij te staan tijdens dit emotioneel én juridisch ingewikkelde proces. Want waar u op moet letten en hoe complex de procedure is, verschilt per ontslagzaak. Daarbij zijn de reden voor het ontslag en de route waarlangs het ontslag wordt geregeld van groot belang bij het bepalen van de spelregels waarmee u zo goed mogelijk door het proces heen kunt komen.

Ontslag via UWV, kantonrechter of vaststellingsovereenkomst

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan, kan hij hiervoor verschillende routes volgen. Een ontslagaanvraag kan lopen via het UWV of via de kantonrechter. Daarnaast kan uw werkgever u, al dan niet in goed overleg, vragen om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is er sprake van ontslag met wederzijds goedkeuren en is er geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Die toestemming is ook niet nodig bij een ontslag op staande voet, maar daarvoor moet uw werkgever wel een dringende reden hebben. Wanneer is nu eigenlijk welke route van toepassing?

Ontslag met toestemming van het UWV

Wanneer u ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen óf omdat u al twee jaar aaneengesloten ziek bent, dan moet uw werkgever uw ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV zal als poortwachter optreden en toetsen of de ontslagaanvraag aan alle eisen voldoet. Zo wordt er gecontroleerd of uw ontslag echt niet voorkomen kan worden en of uw werkgever zich aan alle plichten heeft gehouden. Wanneer u ziek bent is uw werkgever bijvoorbeeld verplicht om er alles aan te doen om u te laten re-integreren. En als u ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, dan controleert het UWV of er echt geen passend werk voor u is binnen het bedrijf en of de juiste volgorde is aangehouden bij het ontslaan van werknemers.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter

Bij de kantonrechter komen de ontslagzaken terecht die niet te maken hebben met bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, werkweigering of disfunctioneren. Uw werkgever kan in dit soort zaken met een goed onderbouwd ontslagdossier aan de kantonrechter vragen om uw arbeidscontract te ontbinden. Ook als het UWV een ontslagvergunning heeft geweigerd, kan uw werkgever naar de kantonrechter stappen om via een gerechtelijke procedure alsnog te proberen u te ontslaan.

U komt ook bij de kantonrechter terecht als u uw ontslag wil aanvechten. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontslagvergunning die door het UWV is toegewezen of omdat u onterecht door uw werkgever op staande voet bent ontslagen. Uw werkgever mag u zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter op staande voet ontslaan, mits daar een dringende reden voor is. Onder een dringende reden wordt ernstig verwijtbaar handelen verstaan, zoals diefstal, fraude, mishandeling of agressief gedrag. Wanneer u op staande voet wordt ontslagen, heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering.

De ontslagaanvraag en het verweerschrift

Als uw werkgever u wil ontslaan via het UWV of via de kantonrechter, dan verloopt dit proces grofweg in drie stappen. Het begint met de ontslagaanvraag of het verzoekschrift tot ontbinding van uw arbeidscontract. Deze aanvraag wordt door uw werkgever ingediend bij het UWV dan wel de kantonrechter. Vaak horen hier bijlagen bij, zoals verslagen van functioneringsgesprekken of bedrijfseconomische cijfers. Als de aanvraag compleet is dan ontvangt u hiervan een kopie, die u wordt toegestuurd door het UWV dan wel de kantonrechter. U heeft dan enige tijd om een verweerschrift in te dienen. Dit is een schriftelijk verweer, waarin u kunt laten weten dat u het niet eens bent met het voorgenomen ontslag of waarin u verzoekt om een hogere ontslagvergoeding of andere voorwaarden rondom het ontslag.

Het UWV zal vervolgens schriftelijk meedelen of de ontslagvergunning wel of niet wordt toegekend. Loopt de procedure bij de kantonrechter, dan zal u na het indienen van uw verweerschrift nog moeten verschijnen op een zitting. Daar kunnen beide partijen ook mondeling nog een keer hun standpunt belichten. Het uiteindelijke besluit van de kantonrechter zal u vervolgens ook schriftelijk ontvangen.

Ontslag zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter

Het is ook mogelijk om een arbeidscontract in goed overleg te beëindigen, zonder een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Dit kan voor beide partijen gunstig zijn, omdat dit soort procedures vaak lang duren en daarnaast duur en onzeker zijn. Wanneer u en uw werkgever besluiten tot ontslag met wederzijds goedvinden, dan worden de afspraken rondom uw contract geregeld in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Dit is een route die veel gebruikt wordt wanneer werkgevers een werknemer willen ontslaan vanwege bijvoorbeeld een arbeidsconflict of disfunctioneren. Door u een gunstige ontslagvergoeding te bieden, hoopt de werkgever u ervan te overtuigen dat het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bij een arbeidsconflict de beste oplossing is. Soms is dit ook inderdaad een prima oplossing, maar er zitten wel een aantal voorwaarden aan vast die in orde moeten zijn.

Uw uitkeringsrechten behouden

Als u instemt met ontslag via een vaststellingsovereenkomst en dus zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter, dan is het van groot belang dat u in de gaten houdt dat u uw uitkeringsrechten niet verspeelt. Daarvoor moeten er in de vaststellingsovereenkomst een aantal bepalingen zijn opgenomen. Zo moet het duidelijk zijn dat het ontslag niet uw eigen schuld is. Dat houdt in dat u niet verwijtbaar heeft gehandeld en dat het initiatief voor het ontslag van uw werkgever komt. Ook moet de juiste opzegtermijn in acht genomen zijn en mag er geen sprake zijn van ziekte ten tijde van uw ontslag. Wanneer u ziek bent is het überhaupt van belang om goed op te letten als uw werkgever u wil ontslaan. Het is aan te raden een vaststellingsovereenkomst laten checken door een jurist.

Ontslag bij ziekte

Als u langdurig ziek bent, dan kan het gebeuren dat uw werknemer u voorstelt om uw dienstverband in goed overleg te beëindigen. Wanneer hij u ook nog een aardige ontslagvergoeding biedt, lijkt dat wellicht aantrekkelijk. Het is echter tijdens ziekte zelden aan te bevelen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, omdat u daarmee een groot risico loopt om uw uitkeringsrechten kwijt te raken. Bij ziekte gelden namelijk voor beide partijen een aantal rechten en plichten, zoals een ontslagverbod waarmee u over het algemeen tijdens ziekte wettelijk goed beschermd bent tegen ontslag. Raadpleeg dan ook altijd een juridisch adviseur als u ziek bent en uw werkgever wil u ontslaan.

Juridische hulp bij ontslag

Het ontslagrecht is een complex gebied waarin alles valt of staat met het volgen van de juiste spelregels. Welke stappen de juiste zijn om te nemen in een ontslagsituatie hangt in grote mate af van de reden van het ontslag en de ontslagprocedure. Bent u statutair directeur of werkt u in het onderwijs? Dan kunnen er andere regels gelden dan wanneer u werkzaam bent in het bedrijfsleven. Wordt u ontslagen terwijl u ziek bent of bent u onterecht op staande voet ontslagen? Dan is het belangrijk dat uw verweer aan de juiste voorwaarden voldoet.

Maar ook wanneer u in goed overleg met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst heeft opgesteld, is het aan te raden om deze juridisch te laten controleren. Wij kunnen bijvoorbeeld voor u onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding en kunnen verbeteringen aanbrengen in de overeenkomst, waardoor uw uitkeringsrechten worden veiliggesteld en u zo optimaal mogelijk door de ontslagprocedure heen komt. De inzet van een  ontslagrecht jurist heeft dan ook vrijwel altijd een meerwaarde voor u als werknemer. Wij staan u daarom graag bij wanneer u te maken heeft met ontslag, of dat nu via een vaststellingsovereenkomst is, via het UWV of bij de kantonrechter. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij staan graag voor u klaar.