Ontslagprocedure via de kantonrechter

Een ontslagprocedure via de kantonrechter is vaak niet alleen een vervelende, maar ook een complexe zaak. Voor u als werknemer betekent dit doorgaans dat u ongewild in een ontslagsituatie verzeild bent geraakt. Wanneer uw werkgever via de kantonrechter uw ontslag aanvraagt, kunt u daar dan ook in sommige gevallen tegenin gaan. Of zo’n proces kansrijk is hangt in hoge mate af van de ontslagreden en van hoe sterk het ontslagdossier van uw werkgever is. Wel is het altijd van belang om in een ontslagprocedure via de kantonrechter te onderhandelen over de voorwaarden waaronder uw arbeidscontract wordt beëindigd. Met name het behouden van uw recht op uitkering en de hoogte van uw ontslagvergoeding zijn zaken om goed in de gaten te houden.

Reden voor ontslag

Niet alle ontslagzaken lopen via de kantonrechter. Wanneer u ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen of bij ontslag na twee jaar ziekte, dan wordt het ontslag via het UWV aangevraagd. Ontslagprocedures die via de kantonrechter lopen hebben eigenlijk altijd te maken met ontslag om persoonlijke redenen. Daarbij kunt u denken aan een verstoorde arbeidsrelatie, ofwel een arbeidsconflict, tussen u en uw werkgever, of aan werkweigering, bijvoorbeeld vanwege sterke gewetensbezwaren bij de uitoefening van uw werk. Ook wanneer u ontslagen wordt omdat u niet goed functioneert zal de procedure via de kantonrechter lopen.

Een ontslagprocedure via de kantonrechter kan ook door u als werknemer worden geïnitieerd. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een ontslagvergunning die door het UWV is goedgekeurd, als u onterecht op staande voet bent ontslagen of als uw werkgever uw arbeidscontract heeft beëindigd zonder goedkeuring van het UWV of de kantonrechter. U kunt uw ontslag ook bij de kantonrechter aanvechten als er sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld omdat u ziek bent, of als uw werkgever zich niet heeft gehouden aan de geldende opzegtermijn.

Schriftelijke fase van de ontbindingsprocedure

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan vanwege persoonlijke redenen, zoals een arbeidsconflict, disfunctioneren of verwijtbaar handelen, dan moet hij een procedure starten bij de kantonrechter. Uw werkgever verzoekt daarbij de rechter om uw arbeidscontract te ontbinden. Deze ontbindingsprocedure kent twee fasen, namelijk een schriftelijke en een mondelinge fase. De schriftelijke fase houdt in dat uw werkgever een verzoekschrift indient bij de kantonrechter met als vraag om uw contract te ontbinden. Daarbij moet een gegronde reden worden gegeven, die doorgaans onderbouwd wordt met diverse bijlagen. Denk bijvoorbeeld aan verslagen van functioneringsgesprekken, waaruit blijkt dat u niet goed functioneert of dat de arbeidsrelatie ernstig verstoord is.

Een kopie van dit verzoekschrift zal door de rechter doorgestuurd worden aan u, waarna u enige tijd krijgt om een verweerschrift in te dienen. In dit verweerschrift kunt u aangeven en onderbouwen waarom u het niet eens bent met de reden voor het ontslag, of u kunt verzoeken om een redelijke ontslagvergoeding.

Wanneer u zelf de ontslagprocedure via de kantonrechter bent gestart, verloopt het proces uiteraard andersom. In dat geval bent u degene die het verzoekschrift, bijvoorbeeld met het verzoek om uw ontslag ongedaan te maken, bij de rechter indient en is uw werkgever de tegenpartij die middels een verweerschrift op uw verzoek kan reageren.

De mondelinge fase

De tweede fase in de ontbindingsprocedure is de mondelinge fase, ofwel de rechtszitting. Deze vindt enige tijd, doorgaans zo’n vier tot zes weken, na het indienen van het verzoekschrift plaats. Tijdens deze zitting zullen beide partijen voor de kantonrechter moeten verschijnen, waarbij het verzoekschrift en het verweerschrift kunnen worden toegelicht en er wederzijds gereageerd kan worden op elkaars standpunten. Ook kan de kantonrechter nog vragen stellen aan beide partijen. Na de zitting moet u meestal enkele weken wachten op de uitspraak van de rechter. Deze uitspraak, ook wel beschikking genoemd, wordt schriftelijk gedaan.

Ingewikkelde procedure

Een ontslagprocedure via de kantonrechter is een ingewikkelde zaak, waarbij veel juridische regels komen kijken. Daarbij is het voor u als werknemer vaak ook een emotioneel intensieve periode. Om zeker te zijn dat u de juiste stappen neemt, is het aan te raden om de hulp in te roepen van een ervaren jurist. Wij kunnen u begeleiden in het ontslagproces en in de gang naar de rechter. Met onze kennis van het ontslagrecht kunnen wij voor u onderhandelen en u bijstaan tijdens een procedure bij de rechter, zodat u zich zo goed mogelijk tegen uw ontslag kunt verweren of een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding kunt krijgen. Neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij staan u graag te woord.