Ontslag na 2 jaar ziekte

Wanneer u als werknemer langdurig ziek bent, is dat niet alleen vervelend voor uzelf maar ook voor uw werkgever. Uw werkgever mag u namelijk niet zomaar ontslaan tijdens uw ziekte en moet dus ook uw loon blijven doorbetalen. Zieke werknemers worden wettelijk beschermd door een opzegverbod, dat inhoudt dat u gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte niet zomaar ontslagen mag worden. Na twee jaar ziekte komt u echter in ander vaarwater terecht, omdat het opzegverbod dan eindigt. Uw werkgever heeft dan de mogelijkheid om uw ontslag aan te vragen bij het UWV en in de meeste gevallen zal dat ook gebeuren, want op dat moment betaalt uw werkgever u al twee jaar loon terwijl u niet werkt. Toch is het niet zo dat uw werkgever u na twee jaar zomaar kan ontslaan; er gelden wel een aantal spelregels.

Ontslag aanvragen bij het UWV

Wanneer u twee jaar lang onafgebroken ziek bent geweest, is uw werkgever niet langer verplicht om uw loon door te blijven betalen. Het gevolg hiervan kan zijn dat u gedurende de ontslagprocedure al geen loon meer betaald krijgt. Het is echter niet zo dat u na twee jaar ziekte automatisch ontslagen wordt; uw werkgever moet hiertoe actie ondernemen door uw ontslag aan te vragen bij het UWV.

Bij het beoordelen van deze aanvraag vervult het UWV een poortwachtersfunctie. Dat wil zeggen dat het UWV na zal gaan of uw werkgever zich wel aan de inspanningsverplichting heeft gehouden ten aanzien van uw re-integratietraject. Wanneer u ziek wordt is uw werkgever namelijk verplicht om er alles aan te doen om u weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door een andere, aangepaste functie voor u binnen het bedrijf te zoeken of door de mogelijkheid te bieden tot omscholing voor werk dat u met uw ziekte wel kunt doen. Is uw werkgever gedurende uw ziekte in gebreke gebleven, dan kan het UWV een sanctie opleggen. Uw werkgever is dan verplicht uw loon nog maximaal een jaar langer door te betalen. Gedurende deze periode mag u niet ontslagen worden.

Geen zicht op herstel

Het UWV controleert bij de ontslagaanvraag niet alleen of uw werkgever zich voldoende heeft ingespannen om u te laten re-integreren. Er zal ook gekeken worden of uzelf voldoende mee heeft gewerkt aan het re-integratietraject door de mogelijkheden te benutten die uw werkgever u heeft geboden, zoals het uitoefenen van aangepast werk of het volgen van een cursus.

Ook zal het UWV na willen gaan of u het werk waarvoor u ooit was aangenomen echt niet meer kunt uitoefenen en of er geen andere passende functies binnen het bedrijf zijn die u wél zou kunnen vervullen. Tot slot kan een ontslagaanvraag alleen worden goedgekeurd als duidelijk is dat u uw werk naar verwachting niet binnen een half jaar weer zal kunnen oppakken. Hiervoor is een recente verklaring van de bedrijfsarts nodig. Als er geen zicht is op herstel binnen 26 weken en er is door beide partijen alles aan gedaan om u te laten re-integreren, dan zal de ontslagaanvraag waarschijnlijk worden goedgekeurd.

Transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Wanneer u na twee jaar ziekte ontslagen wordt dan heeft u, net als iedere andere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest, gewoon recht op een transitievergoeding. De berekening hiervan kan van verschillende factoren afhangen, zoals uw loon maar ook uw ziektewet-uitkering. Om tot een zo goed mogelijke vergoeding te komen, kunt u het beste juridische hulp inschakelen. Wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Ook als uw werkgever voorstelt om in goed overleg uw arbeidscontract te beëindigen, is het aan te raden om hier professionele hulp bij in te zetten. Door uw contract met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst te laten beëindigen, kan u namelijk het risico lopen om uw recht op een ziektewet-uitkering dan wel een WW-uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen. De regels rondom ontslag bij ziekte zijn complex en om hier als werknemer goed uit te komen moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Wij helpen u daarom graag met onze juridische kennis en ervaring. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.